Homeopati kommer från grekiska homeos ”lika” och pathos ”lidande”.

Homeopati är ett alternativt medicinalsystem vars grundare är den tyske läkaren Samuel Hahnemann som var verksam under andra halvan av 1700-talet och fram till 1840-talet.

Två personer med samma sjukdomssymtom behandlas olika. Inom homeopatin användens miljövänliga läkemedel som är biokemiskt nedbrytbara i naturen och ger individanpassade behandlingar. Principen eller grundidén bygger på att ett ämne som kan skapa vissa symptom hos en frisk patient kan bota samma symptom hos en sjuk patient. Detta kallas ofta att ”lika botar lika”.

Irisdiagnostik är en systemdiagnos. Den är främst inriktad på organens funktion och eventuella funktionsstörningar. Vad som visar organets lokaliseringsställe i iris är således inte själva organet utan dess delfunktion.

Dokumentation och underlag för utbildningen kommer ifrån Heilpraktiker Gunther Lindemann som sedan 1976 är knuten till NaturMedicinska Fackskolan NMF.

För att ställa en säker diagnos med hjälp av iris, ögat och dess annax, räcker det inte med att man känner till organtopografin och betydelsen av iristecknens form och färg, utan dessutom en grundläggande kunskaper i anatomi, histologi, fysiologi och patofysiologi. Diagnostiken är summan av observationerna utifrån dessa kunskaper.

Utvecklad kunskap i ämnet bygger på flerårig erfarenhet, i Anns fall närmare 25 år.

Differentialdiagnostik är ordagrant identifiering eller särskiljande av sjukdomar som liknar varandra, men dock var och en kan igenkännas på vissa särskiljande tecken.

I kinesisk medicin som i kinesisk filosofi, kan man inte förstå helheten om man inte känner till delarna och inte förstå delarna om man inte känner till helheten. Vid undersökning använder sig Ann bland annat av pulsdiagnostik, avläser tungan, luktar, observerar och lyssnar på patienten.

Akupunktur är en behandlingsform inom TKM och en väg till hälsa. Inom traditionell kinesisk medicin kallas människans livskraft qi. Vid sjukdom beskrivs flödet av livskraften som störd. Med akupunktur kan jämvikten och ett lagom flöde uppnås. Mycket tunna nålar sätts sedan på individuellt utvalda områden på huden, detta för att dämpa ett överskott eller stärka en svaghet. Akupunktur återställer hälsan eller lindrar sjukdom. Ursprunget till dagens akupunktur finns i Kina, där traditionell behandling använts och utvecklats under tusentals år. Man skiljer på kinesisk akupunktur och sensorisk stimulering. Sensorisk stimulering utförs med färre behandlingstekniker än vid kinesisk akupunktur och vid färre åkommor och sjukdomar.

En kinesisk pulstagning och observation av tungan utförs också som hälsobedömning.

Antalet behandlingar beror på åkomman och personens medfödda egenskaper.

Patienten vilar på en behandlingsbänk.

Ann använder endast EU-godkända engångsnålar.

Akupunktur betyder nålbehandlning och är en del av Traditionell Kinesisk Medicin, som även innefattar kinesisk massage, örtläkekonst och qigong.

Med akupunktur enligt Traditionell Kinesisk Medicin behandlas en stor mängd sjukdomar. Förebyggande och friskvårdande behandlingar är också av vikt.

Varje person och åkomma behandlas individuellt. Som exempel kan huvudvärk nämnas. Den behandlas olika för varje patient beroende på var värken sitter och vilka övriga sjukdomstecken som finns.

Andra besvär som kan behandlas med akupunktur är bland andra allergier, astma, hormonell obalans, huvudvärk, ledbesvär…

Kiropati behandlar hela kroppen, inte enbart ryggen som många vanligen tror. Föregår ofta kompletterande behandling såsom homeopati och akupunktur.

Irisdiagnostik pekar vanligen på bakomliggande skäl till behovet av fixering/manipulering.

Ett sypmtom kan ha många orsaker: förslitning, diskdegeneration, diskprotrusion, diskprolaps, överrörlighet…

Via fixering eller manipulering kan spaltrummet i lederna öka, leden retas och smörjas genom ökning av synivialvätskan vilket bidrar till att leden rör sig lättare.

Bindvävsmassage är inte att jämföra med ”vanlig” massage. Effekten av bindvävsmassage är mer djuplodande och kan inledningsvis uppfattas mer smärtsam än stimulerande.

Att erbjuda bindvävsmassage innebär att det kan ge stimulering till förändringar i bindväven. Långvarig och ensidig fysisk ansträngning är typisk bakgrund till behovet av bindvävsmassage.

Behandlingen är ett bra exempel på en metod som med positiva förtecken påverkar blodcirkulation och nervsystem på ett, för patienten, tillfredsställande sätt.

Behandlingsformen ger minskad smärta och förkortning av den inflammatoriska fasen. Detta gör att manuell terapi och rehabilitering kan påbörjas avsevärt tidigare och med bättre helhetsresultat.

Ann använder sig av laser bland annat vid behandling av smärta, inflammation, värk i rygg, nacke och axlar. Vidare vid musarm, golfarm, tennisarm, knäledsartros, hälsporre, fibromyalgi, senskador, idrotts- och belastningsskador, whiplash och svårläkta sår.

Håranalys är en metod som, mot bakgrund av den historia som hår kan berätta vid laboratorieprov, ligger till grund för balansering eller tillskott av näringsämnen som kroppen är i behov av. Hårmineralanalys påvisar kroppens tillstånd vad avser överskott/balans/tillskottsbehov, eller vilka ämnen som tas upp respektive utsöndras av kroppen. Den senaste månadens mineralstatus anses avspegla kroppens hälsotillstånd.

Att analysera näringsstatus via hårmineralanalys har många fördelar jämfört med analyser av andra vävnader, då den visar graden av mineralretention i kroppen. Jämförelsevis visar blod- och urinprov mineralstatus i kroppen endast vid en viss tidpunkt. Mineralkoncentrationer som återfinns i håret däremot, representerar intag eller exponering som pågått under längre tid. En mineralobalans sägs vanligen normaliseras efter 3-6 månaders behandling.

Behandlingen utgörs, beroende på resultatet, av arbetsbyte, kostomläggning, vitamin- och mineralterapi eller andra åtgärder.

En analys med mörkfältsmikroskop på både levande och torkat blod ger infomation om ditt allmänna hälsotillstånd. Blodanalysen ger information om eventuella näringsbrister, matsmältningsrubbningar, immunförsvaret, allergisk aktivitet, toxinbelastning och olika störningar som kan belasta kroppens organ.

Observera att blodanalysen ger information om ditt hälsotillstånd. För att konstatera sjukdom, ska du konsultera en läkare och ta de prover som behövs för att säkerställa en diagnos.